หมวด ห้องเรียน » กระทู้ที่ 565418
เยาวชนร่วมศึกษาดาราศาสตร์ ณ ?อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์?

ดูข้อมูลคนนี้ ส่งข้อความ
girlinbangkok

20/09/2017
13:53:55
125.24.160.250


จากนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งยกระดับคุณภาพและมาตรฐานแหล่งเรียนรู้ของไทยให้สามารถบริการด้านองค์ความรู้แก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึง เพื่อส่งเสริมให้คนไทยทุกเพศทุกวัยและทุกพื้นที่ได้มีโอกาสเข้าถึงแหล่งเรียนรู้เพื่อนำไปสู่การพัฒนาตนเองและพัฒนาอาชีพอย่างยั่งยืน จึงนำไปสู่การจัดตั้งคณะกรรมการบูรณาการด้านพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญคือเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของเยาวชน โดยใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้และพิพิธภัณฑ์ที่มีอยู่ในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบต่างๆให้เหมาะสมกับเยาวชน
เพื่อเป็นการสอดรับกับวัตถุประสงค์ดังกล่าว คณะกรรมการบูรณาการด้านพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ จึงจัด กิจกรรมส่งเสริมโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ โดยคณะกรรมการบูรณาการด้านพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ โดยมีแนวคิดในการจัดกิจกรรมในรูปแบบ STEM Education ที่บูรณาการความรู้ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (Science) คณิตศาสตร์ (Mathematics) เทคโนโลยี (Technology) และวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) ซึ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถนำไปแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในชีวิตประจำวัน ควบคู่ไปกับทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 เพื่อเตรียมความพร้อมเด็กและเยาวชนสู่ยุค Thailand 4.0 ทั้งนี้ มีหน่วยงานเข้าร่วม 20 หน่วยงาน จาก 25 หน่วยงาน ภายใต้คณะกรรมการบูรณาการด้านพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ ร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ฯ จำนวน 64 กิจกรรม ในพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ทั้ง 4 ภูมิภาคทั่วประเทศกว่า 223 แห่ง ตั้งแต่วันนี้จนถึงสิ้นเดือนธันวาคม 2560
อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นหนึ่งในแหล่งเรียนรู้ภายใต้โครงการดังกล่าว โดยจะให้ความรู้ในสาขาวิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ ซึ่งเป็นความรู้รอบตัวที่จำเป็นในการเชื่อมโยงกับความรู้ด้านอื่นในการต่อยอดนวัตกรรมใหม่ๆ ในปีนี้จะเป็นวาระครบ 150 ปี ที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินมาพิสูจน์การเกิดสุริยุปราคาเต็มดวง ณ บ้านหว้ากอ ซึ่งเป็นจริงตามที่ทรงคำนวณไว้ล่วงหน้า 2 ปี และเป็นการประกาศพระเกียรติคุณและพระปรีชาญาณของพระมหากษัตริย์ไทยให้โลกได้รับรู้ จึงมีการพัฒนาอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอฯ ให้เป็นสถานที่สำคัญในการท่องเที่ยว และเป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านประวัติศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระดับชาติของประเทศไทยอย่างสมพระเกียรติ
นางตติยา ใจบุญ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) ในฐานะผู้แทนเลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย หรือ กศน. กล่าวว่า ในวาระครบรอบ 150 ปี ที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินมาพิสูจน์การเกิดสุริยุปราคาเต็มดวง ณ บ้านหว้ากอ ทางคณะกรรมการบูรณการด้านพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ คณะกรรมการอำนวยการพัฒนาอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอฯ โดยสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กระทรวงศึกษาธิการ, องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ มีแผนดำเนินการพัฒนาอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอฯ เตรียมจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อเทิดพระเกียรติและเผยแพร่พระอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ?พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย? ตลอดทั้งปี เช่น การจัดงานมหกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทอดพระเนตรสุริยุปราคา บ้านหว้ากอ ครบรอบ 150 ปี การปรับปรุงรูปแบบและเนื้อหา นิทรรศการดาราศาสตร์และอวกาศ นิทรรศการกลางแจ้งโบราณสถาน ตลอดจนแผนในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้โดยจัดทำ ?เส้นทางการท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้จากกรุงเทพ-ประจวบคีรีขันธ์? ขึ้น เพื่อรวบรวมพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้สำคัญทั้งภายใต้คณะกรรมการบูรณาการฯ และหน่วยงานอื่นๆ จำนวน 30 แห่ง ในพื้นที่ 4 จังหวัด ได้แก่ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้คนไทยทุกเพศวัยได้มีโอกาสเข้าถึงแหล่งเรียนรู้และพิพิธภัณฑ์ที่กระจายอยู่ในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ นำไปสู่การพัฒนาตนเองและพัฒนาอาชีพอย่างยั่งยืน?


ว่าที่ร้อยโท ชำนาญ เรียนเลิศอนันต์ ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อธิบายว่า ?อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นหนึ่งในสถานที่ที่ร่วมในกิจกรรมส่งเสริมนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ โดยคณะกรรมการบูรณาการฯ มุ่งหวังให้เยาวชนและประชาชนได้เรียนรู้อย่างสนุกสนาน และยังเป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยเปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา ด้วยการช่วยกันบอกต่อถึงความน่าสนใจ หากได้เข้ามาชม เพื่อให้คนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวได้รู้จัก และนึกถึงหว้ากอเมื่อได้มายังจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และนึกถึงแหล่งเรียนรู้ที่นี่ นอกจากนี้อุทยานวิทยาศาสตร์แห่งนี้ ยังได้รับการโหวตที่สุดแห่งพิพิธภัณฑ์ในดวงใจ Museum Thailand Popular Vote แห่งปี 2017 จากมิวเซียมสยาม
นอกจากฐานการเรียนรู้และเนื้อหาสาระแล้ว ทางอุทยานฯ ยังมีกิจกรรมที่สนุกสนานให้เยาวชนได้มีส่วนร่วม นอกจากได้มิตรภาพจากเพื่อน ๆ ที่ร่วมกิจกรรมแล้ว ยังสอดแทรกความรู้ไปกับแต่ละกิจกรรมด้วย อาทิ การดูดาว ทำให้รู้จักว่าดาวในอวกาศชื่ออะไร ลักษณะเป็นอย่างไร มีความหมายหรือความสำคัญในแง่ใด, การดูนก ได้รู้จักสายพันธุ์ รูปพรรณ สีสัน แหล่งที่อยู่อาศัย, ทัศนศึกษาสถานที่สำคัญในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้รู้จักแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัด? ว่าที่ร้อยโทชำนาญ กล่าว
สำหรับอุทยานวิทยาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอฯ จะแบ่งฐานการเรียนรู้ออกเป็น 23 ฐานการเรียนรู้ภายใต้ 3 กลุ่มใหญ่คือ 1. กลุ่มวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และพลังงาน ได้แก่ ฐานพระบิดาแห่งเทคโนโลยีไทย, ฐานบันทึกเกียรติยศ, ฐานโลกอนาคต, ฐานเมืองเด็ก, ฐานคมนาคมและขนส่ง, ฐานเปิดโลกพลังงาน, ฐานสวนวิทยาศาสตร์, ฐานเปิดโลกคอมพิวเตอร์, ฐานหมู่บ้านวิทยาศาสตร์, ฐานเทคโนโลยีเพื่ออาชีพ, ฐานวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ, ฐานโบราณสถาน, ฐานพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย, ฐานอุทยานการศึกษาพระบิดาแห่งเทคโนโลยีไทย, ฐานการแสดงทางวิทยาศาสตร์ 2. กลุ่มดาราศาสตร์และอวกาศ ได้แก่ ฐานฟากฟ้า ณ หว้ากอ 3. กลุ่มธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ฐานธรรมชาติศึกษา, ฐานนกและแมลง, ฐานทรัพย์จากแผ่นดินและสวนหิน, ฐานระบบนิเวศและโลกเรา ขุนเขา และทะเล, ฐานพื้นที่ชุ่มน้ำ, ฐานพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ, ฐานเกษตรธรรมชาติบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ฐานการเรียนรู้ต่าง ๆ ในอุทยานวิทยาศาสตร์ฯ จัดแสดงได้อย่างน่าตื่นตา นอกจากเนื้อหาสาระต่างๆผู้ชมยังสามารถสัมผัสประสบการณ์จริง เช่น อาคารจัดแสดงพันธุ์สัตว์น้ำที่หลากหลายสมจริงตามระบบนิเวศของแหล่งน้ำ มีสื่อบรรยายความรู้ พร้อมทั้งชมนักประดาน้ำให้อาหารสัตว์น้ำในตู้ปลาขนาดใหญ่ เยี่ยมชมอุโมงค์ปลาที่สามารถเดินลอดอุโมงค์ชมโลกเสมือนอยู่ใต้ทะเล มีสัตว์น้ำแหวกว่ายอยู่เหนือศรีษะ มีปลาทะเลลึกให้ชม ตัวอย่างสัตว์น้ำแบ่งเป็น 6 กลุ่ม คือ กลุ่มฟองน้ำ, กลุ่มปะการังและกัลปังหา, กลุ่มหอย, กลุ่มครัสเตเชียน (กุ้ง กั้ง ปู), กลุ่มเม่นทะเลและดาวทะเล และกลุ่มปลา เป็นต้น
สำหรับข้อมูลกิจกรรมของคณะกรรมการบูรณาการด้านพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ www.okmd.or.th/MuseAndLearn2U หรือติดตามความคืบหน้าของกิจกรรมต่างๆ ได้ที่ www.facebook.com/MuseAndLearn2U สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 02-105-6530

ซาหวักลีจ้า
 
แสดงความคิดเห็น
กรุณาล๊อกอินเข้าระบบสมาชิกก่อนค่ะ
ชื่อ ::
E-mail ::
รูป :: ( เฉพาะสมาชิก )
รูปภาพ / วิดีโอ :: ใส่ลิงค์รูปภาพ ใส่วิดีโอ
ไอคอน ::
ข้อความ ::
รหัส :
 
 
 


EMBEDED CODE
 
 
กรุณาล๊อกอินก่อน เพื่อแสดงความคิดเห็น

  กด Like Fanpage SiamZa.Com ติดตามข่าวสาร ได้ง่ายๆครับ