หมวด ประชาสัมพันธ์ » กระทู้ที่ 559115
ข้าวราดแกงคือ street food ยอดนิยม

ดูข้อมูลคนนี้ ส่งข้อความ
magketing

19/03/2017
13:06:40
115.87.151.184


ศ. ดร.ศรีศักดิ์ จามรมาน ประธานกรรมการอาวุโส ,อาจารย์
พรพิสุทธิ์ มงคลวนิช ประธานกรรมการ ,ดร.พิสิฐ
พฤกษ์สถาพร กรรมการรองผู้อำนวยการ และอาจารย์วัฒนา
บุญปริตร กรรมการรองผู้อำนวยการสำนักวิจัยสยาม
เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตโพลล์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
(ระดับอุดมศึกษา) แถลงผลการสำรวจพฤติกรรมและความ
คิดเห็นต่อการซื้ออาหารริมทาง (street food) ของประชาชน
ทั่วไปในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งได้ทำการ
สำรวจระหว่างวันที่ 30 มกราคม ถึง 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
จากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 1,171 คน

ศ.ดร.ศรีศักดิ์กล่าวว่า การซื้ออาหารริมทาง (street food) ถือ
เป็นวัฒนธรรมการซื้ออาหารซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในวิถีชีวิต
ประจำวันของคนไทยทั่วไปโดยเฉพาะในสังคมเมืองอย่าง
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่มีประชากรอยู่หนาแน่น
และมีการดำเนินชีวิตที่เร่งรีบ เนื่องจากอาหารริมทางมี
จำหน่ายอยู่ทั่วไปทั้งตามริมถนนสายหลักและภายในตรอก
ซอกซอยต่างๆซึ่งผู้คนหาซื้อได้อย่างสะดวก ประกอบกับ
อาหารริมทางมีราคาที่ไม่แพงเกินไป มีปริมาณที่เหมาะสม
หาซื้อได้ตลอดทั้งวัน รวมถึงมีประเภทของอาหารให้เลือก
ได้อย่างหลากหลาย จึงทำให้อาหารริมทางได้รับความนิยม
จากผู้คนทั่วไปในการซื้อหามารับประทาน และในปัจจุบัน
อาหารริมทางในกรุงเทพมหานครได้กลายเป็นจุดดึงดูด
นักท่องเที่ยวต่างชาติจากการสำรวจของนิตยสารด้าน
การท่องเที่ยวต่างๆ

อย่างไรก็ตามผู้คนในสังคมได้วิพากษณ์วิจารณ์และแสดง
ความเป็นห่วงเกี่ยวกับคุณภาพและความสะอาดปลอดภัย
ของอาหารริมทางที่มีจำหน่ายอยู่ทั่วไปรวมถึงราคาที่อาจสูง
เกินไปและมีปริมาณน้อยเกินไปไม่เหมาะสมกับราคาจำหน่าย

จากประเด็นดังกล่าว สำนักวิจัยสยามเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต
โพลล์จึงได้ทำการสำรวจพฤติกรรมและความคิดเห็นต่อการ
ซื้ออาหารริมทาง (street food) ของประชาชนทั่วไปในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ศ.ศรีศักดิ์กล่าวว่าจากการสำรวจกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดซึ่งเป็น
เพศหญิงร้อยละ 50.81 และเพศชายร้อยละ 49.19 อายุ 15 ปี
ขึ้นไปสามารถสรุปผลได้ดังนี้ ในด้านพฤติกรรมการซื้ออาหาร
ริมทางรับประทานนั้น กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่คิดเป็นร้อยละ
34.59 นิยมซื้ออาหารริมทางในช่วงเวลา 18:00 ? 21:59 น.
บ่อยที่สุด รองลงมานิยมซื้อในช่วงเวลา 10:00 ? 13:59 น. และ
06:00 ? 09:59 น. บ่อยที่สุดซึ่งคิดเป็นร้อยละ 26.73 และ
ร้อยละ 19.13 ตามลำดับ

ขณะที่กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 12.72 นิยมซื้ออาหารริมทางใน
ช่วงเวลา 22:00 ? 05:59 น. บ่อยที่สุด และกลุ่มตัวอย่างร้อยละ
6.83 นิยมซื้อในช่วงเวลา 14:00 ? 17:59 น. สำหรับประเภท
ของอาหารริมทางที่กลุ่มตัวอย่างนิยมซื้อรับประทานมากที่สุด 5
อันดับได้แก่ ข้าวราดแกง/ข้าวหน้า/ข้าวมันต่างๆคิดเป็นร้อยละ
85.23 อาหารประเภทเส้นต่างๆคิดเป็นร้อยละ 82.75 ข้าวผัด
ประเภทต่างๆคิดเป็นร้อยละ 80.36 ข้าวต้ม/โจ๊กคิดเป็นร้อยละ
77.71 และอาหารประเภทขนมหวานคิดเป็นร้อยละ 73.95

สนับสนุนโดย
นิตยสารแมกเก็ตติ้ง (Magketing)

สามารถอ่านนิตยสารฉบับเต็ม...ฟรี...ได้ที่
http://www.ebooks.in.th/ebook/43781/magketing_vol19/
 
แสดงความคิดเห็น
กรุณาล๊อกอินเข้าระบบสมาชิกก่อนค่ะ
ชื่อ ::
E-mail ::
รูป :: ( เฉพาะสมาชิก )
รูปภาพ / วิดีโอ :: ใส่ลิงค์รูปภาพ ใส่วิดีโอ
ไอคอน ::
ข้อความ ::
รหัส :
 
 
 


EMBEDED CODE
 
 
กรุณาล๊อกอินก่อน เพื่อแสดงความคิดเห็น

  กด Like Fanpage SiamZa.Com ติดตามข่าวสาร ได้ง่ายๆครับ