หมวด ประชาสัมพันธ์ » กระทู้ที่ 570697
รพ.สต.งอบ ? ม่วงตึ๊ด จังหวัดน่าน ก้าวสู่ อสม. 4.0 คว้ารางวัลในการประกวดแอปฯ อสม.ออนไลน์

ดูข้อมูลคนนี้ ส่งข้อความ
di_bangkok

10/02/2018
20:58:27
110.168.4.88


รพ.สต.งอบ และ รพ.สต.ม่วงตื๊ด จังหวัดน่าน รับรางวัลดีเด่นระดับประเทศ และรางวัลชื่นชมในความมุ่งมั่นก้าวสู่ อสม. 4.0 ใน ?โครงการประกวดการใช้งานแอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์? ซึ่งกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกันจัดขึ้น เพื่อส่งเสริมให้ รพ.สต. และ อสม. นำเทคโนโลยีดิจิทัลไปบูรณาการในการทำงานสาธารณสุขชุมชนเพื่อสอดคล้องกับนโยบายภาครัฐที่ขับเคลื่อนประเทศก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0 อันส่งผลให้เกิดการยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทยอย่างยั่งยืน
นายวันชัย ฉันทพัชนี ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ ส่วนงานปฏิบัติการด้านเทคนิค ? ภาคเหนือ บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส หรือเอไอเอส กล่าวว่า จากความร่วมมือของภาครัฐ และเอกชนโดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) กระทรวงสาธารณสุข และ เอไอเอส ที่สนับสนุนการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้าไปส่งเสริมการทำงานด้านสาธารณสุขชุมชน โดยได้จัดโครงการ ?ประกวดการใช้งานแอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์? เมื่อปลายปีที่ผ่านมา เพื่อส่งเสริมให้หน่วยบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) มีความรู้ ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานสาธารณสุข และการดูแลสุขภาพของคนในชุมชน ซึ่งจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทั่วประเทศ ซึ่งโครงการฯดังกล่าวสอดคล้องกับการขับเคลื่อนประเทศไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 ในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้าไปส่งเสริมศักยภาพในทุกภาคส่วนของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านสาธารณสุข เพราะการที่ประชาชนมีสุขภาพที่ดีจะเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศ
เอไอเอสจึงมุ่งขยายเครือข่ายให้ครอบคลุมทั่วประเทศ เช่นเดียวกับภาคเหนือที่มีการขยายเครือข่ายครอบคลุมพื้นที่ 18 จังหวัด และมีแผนขยายเครือข่ายเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้าไปส่งเสริมการทำงานด้านสาธารณสุข ผ่าน ?แอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์? ซึ่งเป็นเครือข่ายสังคมออนไลน์เฉพาะกลุ่มงานสาธารณสุข เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการด้านการรักษาพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค และฟื้นฟูสภาพได้อย่างเท่าเทียมกันในทุกพื้นที่
ทั้งนี้มีหน่วยสุขภาพระดับปฐมภูมิ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(รพ.สต.) และ อสม. ที่ได้รับรางวัลทั้งหมดจำนวน 86 แห่งทั่วประเทศ แบ่งเป็นผู้รับรางวัลดีเด่นระดับประเทศ 10 รางวัล รางวัลดีเด่นระดับจังหวัด 37 รางวัล และรางวัลชื่นชมในความมุ่งมั่นก้าวสู่ อสม.4.0 จำนวน 39 รางวัล โดยมี รพ.สต. และชมรม อสม. จากจังหวัดน่าน ผ่านคัดเลือกได้รับรางวัลจำนวน 2 แห่ง คือ 1.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลงอบ อำเภอทุ่งช้าง รับรางวัลดีเด่นระดับจังหวัด ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 40,000 บาท และ 2.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลม่วงตึ๊ด อำเภอภูเพียง รับรางวัลชื่นชมในความมุ่งมั่นก้าวสู่ อสม. 4.0 ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 10,000 บาท
สำหรับเงินรางวัลดังกล่าวเป็นเพียงส่วนหนึ่งในวัตถุประสงค์ของโครงการฯเท่านั้น แต่สิ่งสำคัญคือการสร้างขวัญ และกำลังใจในการทำงานให้กับพี่ๆน้องๆ อสม. โดยทางเอไอเอสสนับสนุนเงินรางวัลให้แก่ ?ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข? เพื่อให้ชมรมฯนำไปใช้ในการส่งเสริมการทำงานของ อสม. และการจัดบริการด้านสาธารณสุขมูลฐาน ที่สำคัญเอไอเอสมุ่งหวังให้หน่วยบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ, รพ.สต. และ อสม. นำแอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์ ไปใช้ในการทำงานสาธารณสุขชุมชนอย่างกว้างขวางมากขึ้น เพื่อส่งเสริมศักยภาพในการทำงานสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพและก้าวสู่ อสม.4.0 ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายภาครัฐที่ขับเคลื่อนประเทศไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 ต่อไป
อย่างไรก็ดี แอปพลิเคชัน อสม. ออนไลน์ ถือเป็นนวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ใช้งาน ทุกเพศ ทุกวัย และกระจายสู่พื้นที่ต่างๆอย่างเสมอภาค ซึ่งรับรองจากการได้รับรางวัลชนะเลิศด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ส่งเสริมกระบวนการทำงาน การเรียนรู้และสุขภาพ ประจำปี 2017 (WSIS 2017 Prizes Winner)จากสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ และองค์การสหประชาชาติ เอไอเอสจึงมุ่งมั่นให้หน่วยบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ และ อสม. ทั่วประเทศนำแอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์ ไปช่วยในการทำงานสาธารณสุขอย่างกว้างขวางต่อไป
นายธวัช สิทธิยศ สาธารณสุขอำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน กล่าวว่า จากนโยบายรัฐบาลในการขับเคลื่อนประเทศไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 ด้วยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาเพิ่มศักยภาพในทุกภาคส่วนของประเทศ รวมถึงกระทรวงสาธารณสุขที่สนับสนุนการนำเอาเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยในการทำงานสาธารณสุข โดย แอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์ จากเอไอเอส ถือเป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสังคมที่จะเข้ามาช่วยส่งเสริมการทำงานสาธารณสุขชมชุมชนได้เป็นอย่างดี อย่างไรก็ดีขอแสดงความยินดีกับ รพ.สต.งอบ และ รพ.สต.ม่วงตึ๊ด รวมถึง อสม.ทุกท่าน ที่ได้รับรางวัลจากโครงการ ประกวดการใช้งานแอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของหน่วยบริการสุขภาพ รวมทั้ง อสม.ที่ถึงแม้จะอยู่ในจังหวัดที่อยู่ห่างไกล ก็สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยในการทำงานสาธารณสุขได้เป็นอย่างดี อันส่งผลดีต่อการดูแลสุขภาพประชาชนในชุมชน
 
แสดงความคิดเห็น
กรุณาล๊อกอินเข้าระบบสมาชิกก่อนค่ะ
ชื่อ ::
E-mail ::
รูป :: ( เฉพาะสมาชิก )
รูปภาพ / วิดีโอ :: ใส่ลิงค์รูปภาพ ใส่วิดีโอ
ไอคอน ::
ข้อความ ::
รหัส :
 
 
 


EMBEDED CODE
 
 
กรุณาล๊อกอินก่อน เพื่อแสดงความคิดเห็น

  กด Like Fanpage SiamZa.Com ติดตามข่าวสาร ได้ง่ายๆครับ