หมวด การเมือง » กระทู้ที่ 562901
ทอท.เปิดความจริง ?Pick Up Counter สุวรรณภูมิ? ?คิง เพาเวอร์? จ่ายผลตอบแทนถูกต้อง

ดูข้อมูลคนนี้ ส่งข้อความ
pinpie

26/07/2017
23:49:40
101.51.94.193


ผู้นำ ทอท.ยืนยัน บริษัท คิง เพาเวอร์ สุวรรภูมิ จำกัด จ่ายผลประโยชน์ตอบแทนสัมปทานค่าบริการ 3 % ในพื้นที่ ?Pick up Counter? ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ถูกต้องครบตามสัญญา ย้ำทุกรายละเอียดตรวจสอบความโปร่งใสได้ทั้งหมด
ดร.นิตินัย ศิริสมรรถการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
?ทอท.?เปิดเผยว่า ได้ตามที่คณะกรรมการเมื่อปี 2547 คัดเลือกและประกาศผลการตัดสินบริษัทผู้ชนะประมูลได้สิทธิสัมปทานพื้นที่ประกอบการในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ คือ กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์
ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขอย่างเคร่งครัด โดย บริษัท คิง เพาเวอร์ สุวรรณภูมิ จำกัด (King Power Suvarnabhumi : KPS) เป็นคู่สัญญาเข้าประกอบการบริหาร ?พื้นที่เชิงพาณิชย์?(commercial Area)ในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
กำหนดค่าตอบแทนที่เรียกว่าค่าบริการ 3 % โดยมีการประกอบกิจการให้บริการส่งมอบสินค้าปลอดอากร? หรือ เป็นส่วนหนึ่งที่รวมอยู่ในสัญญาบริหารพื้นที่เชิงพาณิชย์ดังนั้นการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทน ทอท.ได้ดำเนินการถูกต้องเป็นปกติ โดยเรียกเก็บจาก หรือคิดเป็นของยอดส่งมอบสินค้าปลอดอากร ต่อกรณีที่หนังสือพิมพ์ Guardian ในอังกฤษ และ The Straits Times ในสิงคโปร์นำเสนอเนื้อหาความเกี่ยวข้องระหว่าง ทอท.กับกลุ่ม บริษัท คิง เพาเวอร์ และ/หรือ ข้อมูลหลายอย่างที่ปรากฎในบางสื่ออาจสร้างความสับสนขึ้นได้ ประการสำคัญสถานการณ์ขณะนี้ไม่มีส่วนที่เข้าไปเกี่ยวข้องถึงการฟ้องเรียกค่าเสียหายระหว่างกันแต่อย่างใด

ดังนั้น ทอท.จึงพร้อมจะลำดับเหตุการณ์ที่ถูกต้องถึงเรื่อง การจ่ายผลตอบแทนระหว่าง ทอท.กับ บริษัท คิง เพาเวอร์ สุวรรณภูมิ จำกัด?การประกอบกิจการให้บริการพื้นที่จุดส่งมอบสินค้า
ซึ่งมีลำดับการจ่ายผลตอบแทนรัฐอย่างถูกต้องทำให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศโดยไม่ได้สร้างความเสียหายใด ๆ ดังนี้ยุคที่ช่วงเปิดประมูลระบุอัตราค่าตอบแทนที่ ทอท.ใช้เรียกเก็บจากโครงการบริหารจัดการพื้นที่เชิงพาณิชย์ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเปิดการประมูลนั้นยังไม่มีสัญญา ?เรียกเก็บค่าใช้บริการพื้นที่จุดส่งมอบสินค้าสุวรรณภูมิ? ระบุไว้ในสัญญาเข้าบริหารพื้นที่เชิงพาณิชย์
แต่การเรียกเก็บมาเกิดขึ้นภายหลังเสร็จสิ้นการประมูล ซึ่งทอท.เขียนระบุเพิ่มจะเรียกเก็บในอัตราร้อยละ15 ของยอดจำหน่ายสินค้าและค่าบริการนับตั้งแต่วันที่ บริษัท คิง เพาเวอร์ สุวรรณภูมิ จำกัด เริ่มประกอบการบริหารพื้นที่เชิงพาณิชย์ในสุวรรณภูมิ
จึงได้ชำระค่าตอบแทนจากการประกอบกิจการให้บริการส่งมอบสินค้าปลอดอากรให้แก่ ทอท.ในอัตรา15%ของค่าบริการในการให้บริการส่งมอบสินค้าปลอดอากรแก่ผู้ประกอบการรายย่อยด้วย ซึ่งเรียกเก็บจากร้านในเมืองอัตรา 3%ของยอดสินค้าที่ส่งมอบสินค้า หรือเท่ากับ 0.45%ของยอดสินค้าที่ส่งมอบตามจริง (คำนวณการจ่ายผลตอบแทนรัฐ 3% ของ 15%) มาโดยตลอด
ซึ่งพื้นที่บริการจุดส่งมอบสินค้าปลอดอากรนั้นเป็นเพียงการให้บริการและไม่มีการจำหน่ายสินค้าใด ๆ เกิดขึ้นภายในสุวรรณภูมิเลย ลักษณะเช่นเดียวกับสมัยที่ดำเนินกิจการ ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง ก่อนสุวรรณภูมิเปิดใช้งาน ทอท.ก็เคยอนุญาตให้ผู้ประกอบการสามารถประกอบกิจการส่งมอบสินค้าปลอดอากรโดยเรียกสัญญาดังกล่าวว่าเป็นส่งมอบสินค้าปลอดอากร
ขณะนั้น ทอท.เรียกเก็บค่าตอบแทนจากสัญญาให้บริการดังกล่าวในอัตรา 2% ของการส่งมอบสินค้าปลอดอากร จากนั้นในช่วงท้ายก่อนปิดดอนเมืองได้ปรับเป็น 3%
ยุคที่ 2 ช่วงปี 2554-2555
คณะกรรมการ (บอร์ด) ทอท.มีหนังสือถึงบริษัท คิง เพาเวอร์ สุวรรณภูมิ จำกัด <โดยระบุจะขอแยกออกจากสัญญาเชิงพาณิชย์แล้วให้ บริษัท คิง เพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดซึ่งเป็นร้านดิวตี้ฟรีในเมืองมาทำแทน โดยจะเรียกเก็บ 3 %ของยอดสินค้าที่ส่งมอบแทนการเรียกเก็บ 15%ของค่าบริการส่งมอบสินค้าปลอดอากร
ดังนั้นทาง บริษัท คิง เพาเวอร์ สุวรรณภูมิ จำกัดได้ทำหนังสืออธิบายไปยัง ทอท.ไม่เห็นด้วยกับการแยกpick up counterออกจากสัญญาบริหารพื้นที่เชิงพาณิชย์มาตลอด จากนั้นในเดือนตุลาคม 2555 ทอท.มีหนังสือตอบ คิง เพาเวอร์ สุวรรณภูมิ อนุญาตให้ประกอบกิจการให้บริการส่งมอบสินค้าปลอดอากรได้ไปพลาง ๆ ก่อน พร้อมทั้งกำหนดเรียกเก็บค่าตอบแทนใหม่อัตรา3%ของสินค้าปลอดอากรที่ส่งมอบ แต่ยังคงสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาแยกการประกอบกิจการให้บริการส่งมอบสินค้าปลอดอากรออกจากการเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาไว้
เมื่อได้ข้อสรุปแล้ว ทาง บริษัท คิง เพาเวอร์ สุวรรณภูมิ จำกัด จึงมีหนังสือตอบไปยัง ทอท.ต่อกรณีดังกล่าวระบุว่าบริษัทยินดีให้ปรับขึ้นค่าตอบแทนในการประกอบกิจการพื้นที่บริการจุดส่งมอบสินค้าปลอดอากรเพิ่มเป็น 3% ของยอดสินค้าส่งมอบสินค้าปลอดอากร แต่ยังคงยืนยันในข้อเท็จจริงทั้งทางเอกสารและทางพฤตินัยว่าการให้บริการส่งมอบสินค้าปลอดอากรเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาที่ บริษัทฯได้รับสิทธิ์เพียงรายเดียวจากการเป็นผู้ชนะการประมูลโครงการดังกล่าวช่วงเดือนพฤศจิกายน 2557 ทอท.มีหนังสือมาถึงบริษัท คิง เพาเวอร์ สุวรรณภูมิ จำกัด<โดยแจ้งว่า ?อนุญาตให้ยังคงอยู่ในสัญญาเชิงพาณิชย์ โดย ทอท.จะเรียกเก็บค่าตอบแทนในอัตรา3% ของยอดส่งมอบสินค้าปลอดอากร
นับจากนั้นเป็นต้นมาคู่สัญญาทั้งฝ่าย คือ ทอท.กับ บริษัท คิง เพาเวอร์ สุวรรณภูมิ จำกัด จึงได้บรรลุถึงข้อยุติจากการเจรจา ที่ทำให้ ทอท.ได้ประโยชน์เพิ่มขึ้นจาก ?ค่าตอบแทนอัตราใหม่เพิ่มมากกว่า? ที่ระบุในสัญญาฉบับเดิม ทำให้ ทอท.ได้รับค่าตอบแทนสูงขึ้นต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน

เครดิต : https://www.matichon.co.th/news/605547
 
ความคิดเห็นที่ 1

ดูข้อมูลคนนี้ ส่งข้อความ
jjpan

19/05/2018
21:15:03
171.96.58.240
จากที่อ่านมา และติดตามข่าวสัมปทานของคิงเพาเวอร์แล้ว คิดว่าเค้าก็ทำตามสัญญาอะแหละ ดูก็ทำตามกระบวนการอยู่นะ แถมทอท.ก็บอกอยู่ว่าทำตามสัญญาครบถ้วน
แสดงความคิดเห็น
กรุณาล๊อกอินเข้าระบบสมาชิกก่อนค่ะ
ชื่อ ::
E-mail ::
รูป :: ( เฉพาะสมาชิก )
รูปภาพ / วิดีโอ :: ใส่ลิงค์รูปภาพ ใส่วิดีโอ
ไอคอน ::
ข้อความ ::
รหัส :
 
 
 


EMBEDED CODE
 
 
กรุณาล๊อกอินก่อน เพื่อแสดงความคิดเห็น

  กด Like Fanpage SiamZa.Com ติดตามข่าวสาร ได้ง่ายๆครับ