Hyperion เปิดตัวระบบทำแผนที่บนบล็อกเชน มุ่งสนับสนุนการเปิดกว้างและกระจายศูนย์

ดูข้อมูลคนนี้ ส่งข้อความ
IQPR

07/08/2018
11:39:57
49.228.78.104


Hyperion ระบบทำแผนที่บนบล็อกเชนแบบเปิด Hyperion Digital Location Right (HDLR) ได้ประกาศเปิดตัวเทคโนโลยีการทำแผนที่อย่างเป็นทางการ โดย Hyperion ตั้งเป้าที่จะพลิกโฉมระบบการทำแผนที่ในปัจจุบัน ด้วยการมอบโครงสร้างพื้นฐานที่สามารถรองรับแผนที่ทั่วโลกที่ควบคุมได้เองและกระจายศูนย์อย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งจะเปิดให้ผู้ใช้งานจากทั่วทุกมุมโลกสามารถเข้าถึง แก้ไข หรือใช้งานได้ตามความต้องการ ทั้งยังมีส่วนสนับสนุนการแบ่งปันมูลค่าทางเศรษฐกิจอีกด้วย

ดร. ไอแซค จาง ผู้ก่อตั้ง Hyperion กล่าวว่า

"ในยุคสมาร์ทโฟนครองเมือง ทุกคนมีสิทธิใช้งานแผนที่ซึ่งมีรายละเอียดสูงได้ด้วยอุปกรณ์ในมือของตัวเอง อย่างไรก็ตาม วิธีการพัฒนาและบำรุงรักษาแผนที่เหล่านี้แทบไม่เปลี่ยนแปลงมาเป็นเวลาหลายสิบปีแล้ว เนื่องจากเรายังคงพึ่งพาระบบข้อมูลแบบ top-down ที่ควบคุมผ่านศูนย์กลาง ซึ่งในยุคที่ข้อมูลถูกกระจายศูนย์มากขึ้น ทั้งยังขับเคลื่อนด้วยชุมชน เราจึงเชื่อว่าวิธีการข้างต้นเป็นเรื่องที่ล้าสมัยไปแล้ว ด้วยเหตุนี้ Hyperion จึงหวังเข้ามาพลิกโฉมวงการ ด้วยการเปลี่ยนรูปแบบการควบคุมโครงสร้างพื้นฐานของระบบแผนที่จากเดิมที่เป็นแบบควบคุมจากศูนย์กลางไปสู่การกระจายศูนย์กลาง ด้วยโมเดลที่เป็นประชาธิปไตยและกระจายศูนย์ ที่จะใช้จุดแข็งของเทคโนโลยีบล็อกเชนให้เกิดประโยชน์สูงสุด"

ระบบนิเวศของ Hyperion ได้รับการออกแบบมาเพื่อแก้ไขปัญหาหลัก ๆ ในการพัฒนาเทคโนโลยีแผนที่ หนึ่งคือ ต้นทุนค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและบำรุงรักษาแผนที่ให้ทันสมัยและมีข้อมูลรายละเอียดครบถ้วนโดยอาศัยโมเดลจากบนสู่ล่าง หรือ top-down นั้น มีราคาที่ค่อนข้างสูงและไม่ได้ประสิทธิภาพเท่าที่ควร ส่งผลให้บริษัทผู้ให้บริการแผนที่หรือรัฐบาลต้องส่งเจ้าหน้าที่จำนวนมากไปลงพื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูล สองคือ รูปแบบของโมเดลในปัจจุบันนั้นยากต่อการยืนยันว่า ตัวแผนที่มีความถูกต้องแม่นยำและอัปเดตข้อมูลใหม่อยู่ตลอดเวลาหรือไม่ อีกทั้งยังต้องมีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อการบำรุงรักษาส่วนต่าง ๆ ของแผนที่ในเวลาที่แตกต่างกัน และสามคือ โครงสร้างพื้นฐานของแผนที่ในปัจจุบันถูกควบคุมโดยรัฐบาลหรือบริษัทเอกชน ซึ่งเป็นอุปสรรคสำหรับผู้ใช้งานทั่วไปในการเข้าถึงหรือใช้งานแผนที่เหล่านี้

Hyperion รับมือกับเรื่องนี้ด้วยการใช้โมเดลสามประสาน ที่เรียกว่า 'Hyperion Trinity' ซึ่งประกอบด้วย (1) เทคโนโลยีการจัดทำแผนที่ที่เปิดโอกาสให้ทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาและบำรุงรักษาแผนที่ (2) แบบจำลองทางเศรษฐกิจในการสร้างแรงบันดาลใจและมอบผลตอบแทนให้กับผู้มีส่วนร่วม และ (3) โครงสร้างชุมชนเพื่อให้เกิดระบบนิเวศที่สามารถปกครองตนเองได้

- Crowd-build เพื่อกระตุ้นให้มีการส่งมอบข้อมูลแผนที่ที่มีคุณภาพจากทั่วโลก พร้อมรับผลตอบแทนจากโครงสร้างระบบแบบกระจายศูนย์บน Hyperion Digital Location Right (HDLR) อย่างเช่น การขุด หรือ HDLR mining ซึ่งเปิดโอกาสให้ทุกคนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาและบำรุงรักษาแผนที่
- Crowd-share เพื่อสร้างแผนที่ทางเศรษฐกิจแบบกระจายอำนาจที่มีความยั่งยืน โดยค่าบริการแผนที่จะถูกนำมาแจกจ่ายให้กับเจ้าของ HDLR ตามที่ระบุไว้ในสัญญาอัจฉริยะ อาทิ เงินปันผล หรือ HDLR dividend ซึ่งเป็นแบบจำลองทางเศรษฐกิจในการสร้างแรงจูงใจและมอบผลตอบแทนให้กับผู้ที่เข้ามามีส่วนร่วมทั้งหลาย
- Crowd-govern เพื่อบรรลุฉันทามติทางเทคโนโลยีและการเปลี่ยนผ่านทางสังคมและเศรษฐกิจภายใต้การกำกับดูแลของผู้แทนที่ได้รับมอบหมาย เช่น การออกเสียง หรือ HDLR voting โดยชุมชน Hyperion ทั่วโลกที่ประกอบไปด้วยชุมชนในภูมิภาคหลากหลายระดับที่ปกครองโดยตัวแทนที่ผ่านการยอมรับจากสมาชิกผู้มีส่วนร่วมใน HDLR ของแต่ละภูมิภาค ตลอดจนมีโครงสร้างชุมชนที่สนับสนุนให้เกิดระบบนิเวศที่สามารถปกครองตนเองได้

ระบบนิเวศของ Hyperion ถูกออกแบบมาให้มีความโปร่งใสและเป็นไปตามฉันทามติ โดยที่ระบบดังกล่าวนี้สร้างขึ้นจากเทคโนโลยีที่มีองค์ประกอบหลัก 3 ชั้น ได้แก่ Protocol Layer, Service Layer และ Ecosystem Layer

โดยที่ชั้น Protocol Layer จะช่วยเสริมความสามารถของโมเดล Trinity ในสองด้าน ด้วยการทำหน้าที่เป็นเครื่องมือบริหารจัดการเศรษฐกิจและชุมชน บนพื้นฐานของ Hyperion Protocol Network (HPN) ซึ่งเป็นระบบที่ถูกออกแบบมาเพื่อให้เกิดความโปร่งใส ความเป็นส่วนตัว และความเป็นเจ้าของข้อมูลที่เป็นธรรมบนแพลตฟอร์ม Hyperion ทั้งนี้ เครือข่าย Hyperion Protocol Network เป็นเครือข่ายระดับโลกของ Hyperion Protocol Nodes ที่มีการติดตั้ง MapChain (Hyperion Blockchain) สัญญาอัจฉริยะ และส่วนจัดเก็บข้อมูลแบบกระจายที่เชื่อถือได้ โดย MapChain ซึ่งได้รับการปรับปรุงด้านข้อมูลตำแหน่งนั้น จะสนับสนุนการติดต่อสื่อสารระหว่างห่วงโซ่เพื่อยกระดับความสามารถในการทำงานร่วมกัน ตลอดจนความสามารถในการต่อสัญญาอัจฉริยะ MapChain ผสานนวัตกรรมที่เราได้คิดค้นขึ้นอย่าง Spatial Consensus Protocol (SCP) เพื่อสร้างฉันทามติให้กับข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งแบบสถิต (แผนที่) และข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งแบบพลวัต (การบอกตำแหน่ง) ในรูปแบบที่ปลอดภัยและตรวจสอบได้ โดย MapChain ใช้ BFT + DPos เป็นอัลกอริทึมฉันทามติสำหรับการสร้างบล็อก เพื่อรองรับบริการแผนที่ที่ปรับขนาดได้ พร้อมวางโครงสร้างการกำกับดูแลผ่านตัวแทนที่ได้รับมอบอำนาจให้กับชุมชน Hyperion

ส่วนเทคโนโลยีในชั้นของ Service Layer ประกอบด้วยบริการแผนที่แบบเปิดอย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งผนวกรวมเข้ากับ MapChain ที่เปิดโอกาสให้ชุมชน Hyperion Map Community สามารถสร้างข้อมูลแผนที่ ใช้บริการแผนที่ และแลกเปลี่ยนข้อมูลแผนที่ โดย HMS มีโมดูลหลัก ๆ อยู่ 3 โมดูลด้วยกัน ได้แก่ dMapper ชุดโปรแกรมผลิตแผนที่แบบกระจายศูนย์ที่เปิดโอกาสให้ผู้ทำแผนที่ (Mapper) สามารถสร้าง อัปเดต หรือแก้ไขแผนที่ โมดูลที่สองได้แก่ dMap บริการแผนที่ที่รักษาความเป็นส่วนตัวอย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งผู้ใช้งานแผนที่ (Map) สามารถใช้งานได้ในหลายกรณี และสุดท้ายได้แก่ Hyperion Marketplace ตลาดแลกเปลี่ยนข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งแบบเปิด ที่เปิดโอกาสให้ผู้ใช้งานสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลตำแหน่งที่ตั้ง และใช้บริการ location-based services รูปแบบต่าง ๆ เช่น บริการโฆษณา เป็นต้น

สำหรับในชั้นของ Ecosystem Layer นำเสนอบริการ location-based services (LBS) เช่น บริการโซเชียลเน็ตเวิร์ก บริการโฆษณา และบริการเกมแบบอิงตำแหน่งที่ตั้ง ซึ่งเพิ่มมูลค่าให้กับ HDLR โดย Hyperion จะประสานงานกับ LBS ลักษณะต่าง ๆ เพื่อยกระดับระบบนิเวศของ Hyperion และเพื่อแสดงศักยภาพในบริการของ Hyperion ให้ถึงขีดสุด Hyperion จึงเตรียมพัฒนาตัวอย่าง LBS ขึ้น ซึ่งประกอบด้วยบริการแผนที่สำหรับผู้บริโภคในชื่อ Titan และบริการเกมแบบ location-based

เมื่อเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้ว ระบบนิเวศนี้จะก่อให้เกิดเครือข่ายผู้ใช้งานคุณภาพที่ได้รับสิ่งจูงใจและสิ่งตอบแทนการมีส่วนร่วมในแพลตฟอร์มนี้ รวมไปถึงกลุ่มผู้จัดการที่จะช่วยรับรองคุณภาพของข้อมูลและความยุติธรรมของระบบรางวัล ตลอดจนเหล่าผู้สนับสนุนที่จะทำให้มีผู้ใช้งานเข้าร่วมแพลตฟอร์มนี้มากขึ้น

เทเลแกรม: https://t.me/HyperionOfficalHYN
เว็บไซต์: www.hyn.space
สื่อมวลชนติดต่อ: Biz@hyn.space

รูปภาพ - https://photos.prnasia.com/prnh/20180802/2202778-1
 
แสดงความคิดเห็น
กรุณาล๊อกอินเข้าระบบสมาชิกก่อนค่ะ
ชื่อ ::
E-mail ::
รูป :: ( เฉพาะสมาชิก )
รูปภาพ / วิดีโอ :: ใส่ลิงค์รูปภาพ ใส่วิดีโอ
ไอคอน ::
ข้อความ ::
รหัส :
 
 
 


EMBEDED CODE
 
 
กรุณาล๊อกอินก่อน เพื่อแสดงความคิดเห็น

  กด Like Fanpage SiamZa.Com ติดตามข่าวสาร ได้ง่ายๆครับ