สสส. ? มหิดล จับมือพันธมิตร ส่ง ?แอปพลิเคชัน TEEN?S MIND เครื่องมือสร้างความเข้าใจลูกวัยรุ่น? ช่วยลดช่องว่าง สร้างความเข้าใจ เสริมแกร่งสถาบันครอบครัว ในยุค 4.0

ดูข้อมูลคนนี้ ส่งข้อความ
suttirungsri

02/03/2018
11:31:57
134.196.11.179
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล และกระทรวงสาธารณสุข จัดแถลงข่าวเปิดตัว ?แอปพลิเคชัน TEEN?S MIND เครื่องมือสร้างความเข้าใจลูกวัยรุ่น? เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยผู้ปกครองในการสร้างความเข้าใจและเสริมสร้างความสัมพันธ์กับลูกวัยรุ่น ประกอบไปด้วย 5 ฟังก์ชั่นที่ง่ายต่อการใช้งาน และครอบคลุมหลากหลายเรื่องราวของลูกในวัยรุ่น พร้อมให้พ่อแม่ผู้ปกครอง ดาวน์โหลดแล้ววันนี้แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ รองอธิบดีกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ในฐานะประธานในการแถลงข่าว กล่าวว่า ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นในปัจจุบัน นับเป็นปัญหาสำคัญระดับโลก และอัตราการคลอดของแม่วัยรุ่นในประเทศไทยสูงเป็นอันดับต้นๆ เมื่อเทียบกับประเทศที่มีระดับพัฒนาใกล้เคียงกัน คือ ในปี 2559 ไทยเรามีแม่วัยรุ่น 42.5 คนต่อวัยรุ่นหญิงอายุ 15-19 ปี 1,000 คน ซึ่งสูงเป็น 13 เท่าของสิงคโปร์ โดยมีปัจจัยเสี่ยงสำคัญ ได้แก่ การขาดความรู้เรื่องเพศวิถีศึกษา การขาดทักษะและความเท่าทันต่อการดูแลอารมณ์ของตนเอง รวมถึงช่องว่างของการสื่อสารและความสัมพันธ์ในครอบครัว

?เป็นเรื่องน่ายินดีอย่างยิ่ง ที่มหาวิทยาลัยมหิดล ภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึง สสส. ได้ร่วมกันพัฒนา ?แอปพลิเคชัน TEEN?S MIND เครื่องมือสร้างความเข้าใจลูกวัยรุ่น? ขึ้น เพื่อเป็นเครื่องมือในยุคดิจิทัล ที่จะเป็นตัวช่วยให้พ่อแม่ผู้ปกครอง ของบุตรหลานในวัยทีน ได้ใช้เพื่อหาข้อมูลและช่วยตอบคำถามของผู้ปกครองผ่านมือถือ ซึ่งจะมีส่วนช่วยให้พ่อแม่ผู้ปกครอง สามารถเข้าใจและสื่อสารพูดคุยกับบุตรหลานวัยรุ่นได้ดีขึ้น ช่วยเพิ่มสัมพันธภาพในครอบครัว ซึ่งจะช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันให้กับบุตรหลานวัยทีน ไม่เพียงแต่กับปัญหาการตั้งครรภ์ แต่ยังเป็นภูมิคุ้มกันที่ช่วยป้องกันการก้าวพลาดเข้าไปในวงจรยาเสพติด ความรุนแรง รวมถึงการพนันต่างๆ อีกด้วย ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า กระทรวงสาธารณสุข หน่วยงานต่างๆ และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง จะช่วยกันสนับสนุนให้เกิดการใช้แอปพลิเคชัน TEEN?S MIND อย่างกว้างขวาง และขอให้ทีมพัฒนาแอปพลิเคชัน TEEN?S MIND ได้ช่วยกันพัฒนาต่อยอดตัวแอปพลิเคชันนี้ ให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ใช้งานได้เพิ่มมากยิ่งขึ้นในอนาคต? รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าว


ด้าน ทันตแพทย์ศิริเกียรติ เหลียงกอบกิจ รักษาการผู้ช่วยผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า ยุทธศาสตร์ชาติในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ได้ตั้งเป้าหมายในปี 2569 ให้มีอัตราการคลอดไม่เกิน 25 คนต่อวัยรุ่นหญิง 1,000 คน ซึ่งที่ผ่านมา หลายภาคส่วนรวมทั้ง สสส. ได้ร่วมขับเคลื่อนดำเนินงานในเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องตามนโยบายของรัฐบาล ส่งผลให้อัตราการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นมีแนวโน้มลดลง แต่ปัญหาทางสังคมที่เกี่ยวเนื่องกับเพศสัมพันธ์ที่ไม่มีการป้องกันในวัยรุ่น ยังคงปรากฏอย่างต่อเนื่องทั้งการทำแท้งที่ไม่ปลอดภัย การทอดทิ้งหรือทำร้ายทารก ขณะที่ในแต่ละปีเรามีแม่วัยรุ่นมากถึงราว 1 ใน 7 ของการคลอดทั้งหมด ซึ่งแนวโน้มของเด็กที่เกิดจากแม่วัยรุ่นมีโอกาสสูงที่จะมีพัฒนาการล่าช้า อันจะส่งผลต่อคุณภาพของประชากรไทยในอนาคต


?จากสถานการณ์ดังกล่าว การป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นจึงมีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง มีรายงานวิจัยจำนวนมากทั้งในและต่างประเทศ ยืนยันว่า พ่อ แม่ ผู้ปกครองเป็นคนกลุ่มแรกที่มีบทบาทสำคัญในการป้องกันการตั้งครรภ์ของลูกวัยรุ่นได้ ด้วยการสื่อสารเชิงบวก และการให้คำปรึกษาและตอบคำถามในเรื่องต่างๆ ของลูกอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงเรื่องการคบเพื่อนต่างเพศ และเรื่องเพศในเชิงบวก ช่วงที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ สสส. และกระทรวงสาธารณสุข ได้ศึกษาและพัฒนาเครื่องมือที่จะสนับสนุนให้พ่อ แม่ ผู้ปกครอง มีความมั่นใจในตนเองว่ามีความรู้ เข้าใจ และมีทักษะที่จะรับฟัง และสื่อสารกับลูกได้ทุกเรื่อง รวมถึงเรื่องเพศ ซึ่งควรพูดคุยตั้งแต่ช่วงวัยเด็ก จนเข้าสู่วัยรุ่น ซึ่งจะเป็นเกราะป้องกันที่แข็งแรง ทั้งการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และเอดส์ รวมไปถึงลดปัญหาความรุนแรงทางเพศได้อีกด้วย? ทันตแพทย์ศิริเกียรติ กล่าว


ศ.พญ.สุวรรณา เรืองกาญจนเศรษฐ์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวถึงที่มาของการพัฒนาแอปพลิเคชัน TEEN?S MIND ว่า จากการที่มหาวิทยาลัยมหิดลได้ดำเนินการวิจัยชุมชน โครงการมหิดลโมเดล: ป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น เพื่อเป็นต้นแบบในการดูแลวัยรุ่นในครอบครัว, ชุมชน, (Community Based) โรงเรียน, และโรงพยาบาล อย่างบูรณาการ เพื่อให้การดูแลวัยรุ่น ทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคมสิ่งแวดล้อม โดยในส่วนของครอบครัวได้จัดทำคู่มือ เพื่อช่วยพ่อแม่ ในการสื่อสารกับลูกที่อยู่ในช่วงอายุ 9 - 20 ปี (วัยรุ่น) ซึ่งจากผลสำรวจครอบครัวที่ใช้คู่มือ พบว่าผู้ปกครองสามารถสื่อสารกับลูกได้ดีขึ้น มีความเข้าใจกันมากขึ้น และพฤติกรรมเสี่ยงต่างๆมีแนวโน้มลดลง


?ในสถานการณ์สังคมปัจจุบัน ที่ Smart Phone เข้ามามีบทบาทอย่างมากในชีวิตประจำวัน เนื่องจากความสะดวกและรวดเร็วในการหาข้อมูล ทำให้เราเล็งเห็นความสำคัญในการขยายผลจาก ?คู่มือ? ดังกล่าวผ่านช่องทางนี้ จึงได้ร่วมกันพัฒนาแอปพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือ TEEN?S MIND ขึ้นเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึง และใช้งานได้ด้วยตนเอง เป็นตัวช่วยสร้างความเข้าใจในตัวลูกหลานวัยรุ่น และให้ข้อมูลความรู้แก่พ่อแม่หรือผู้ที่สนใจ ได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง เพื่อช่วยในการสื่อสารเชิงบวกกับลูกได้มากขึ้น? ศ.พญ.สุวรรณา กล่าว


ทั้งนี้ ตัวแอปพลิเคชัน TEEN?S MIND จะประกอบไปด้วย 5 ส่วนฟังก์ชั่นการใช้งาน ได้แก่

1. บ้านของเรา เปิดโอกาสให้ผู้ใช้งานได้ร่วมสนุก และเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ที่เกิดขึ้นในวัยรุ่นโดยร่วมสนุกผ่าน Interactive VDO ที่ให้ความรู้คู่ความสนุก โดยแบ่งเป็น 6 ห้องย่อย คือ ห้องแต่งตัว-เรื่องการเปลี่ยนแปลงจิตใจวัยรุ่น ห้องน้ำ-เรื่องโรคซึมเศร้า ห้องนอน-เรื่องเพศสัมพันธ์กับความรับผิดชอบห้องนั่งเล่น-เรื่องสื่อสารเพื่อความเข้าใจ ห้องอาหาร-เรื่องเหล้าบุหรี่ยาเสพติด และห้องทำงาน-เรื่องการใช้สื่ออิเล็กทรอนิก

2. ศูนย์เรียนรู้ ประกอบด้วย บทความเกี่ยวกับการดูแลวัยรุ่น กิจกรรมที่น่าสนใจ โดยเนื้อหาของบทความ และกิจกรรมจะเป็นประโยชน์กับทั้งตัววัยรุ่นและผู้ปกครอง

3. สไมล์เซ็นเตอร์ เปรียบเสมือนโอเปอเรเตอร์แบบปัญญาประดิษฐ์ ที่จะช่วยค้นหาคำตอบจากคำถามที่ผู้ใช้อยากรู้ โดย ผู้ใช้จะสามารถคลิกเพื่อไปอ่านคำตอบที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมได้โดยอัตโนมัติ

4. คลินิก เป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการค้นหาคลินิกวัยรุ่น และคลินิกด้านจิตเวชเด็กและวัยรุ่น ที่ใกล้บ้าน โดยใช้ GPS และหมายเลขโทรศัพท์ของคลินิก อีกทั้งยังมีหมายเลขสายด่วนให้คำปรึกษาเรื่องวัยรุ่น สำหรับผู้ใช้ที่ต้องการปรึกษาผ่านทางโทรศัพท์5. เพื่อนบ้าน เป็นกระทู้ออนไลน์ ที่ตั้งขึ้นโดยผู้ใช้งาน โดยจะแยกออกเป็น 6 สถานที่ ที่มีหัวข้อกระทู้ที่แตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็น ร้านตัดผม - เรื่องการเปลี่ยนแปลงวัยรุ่น ร้านกาแฟ - เรื่องการสื่อสาร ร้านอินเทอร์เน็ตคาเฟ่ - เรื่องการใช้สื่อสังคมและอิเล็กทรอนิกส์ ไนท์คลับ - เรื่องเหล้าบุหรี่ และยาเสพติด โรงหนัง - เรื่องเพศและความสัมพันธ์ ค่าย ? การใช้ชีวิตและปัญหาทั่วไป นอกจากนี้ ยังมีกระทู้ของฉัน คือกระทู้ที่ผู้ใช้เป็นคนตั้งเองและกระทู้บันทึก คือกระทู้ที่ผู้ใช้ชื่นชอบและต้องการเก็บไว้ โดยฟังก์ชันเพื่อนบ้านนี้จะมีทีมผู้เชี่ยวชาญคอยเข้าไปตอบกระทู้ และเลือกกระทู้ที่มีประโยชน์ต่อผู้ใช้ท่านอื่นขึ้นมาเป็นกระทู้แนะนำอย่างสม่ำเสมออีกด้วย

พ่อแม่ผู้ปกครองที่สนใจ สามารถดาวน์โหลด ?แอปพลิเคชัน TEEN?S MIND เครื่องมือสร้างความเข้าใจลูกวัยรุ่น?ได้แล้ววันนี้ ทั้งระบบปฏิบัติการ ANDROID และ IOS หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร.09-8389 6500 และ 02-849-6115

 
แสดงความคิดเห็น
กรุณาล๊อกอินเข้าระบบสมาชิกก่อนค่ะ
ชื่อ ::
E-mail ::
รูป :: ( เฉพาะสมาชิก )
รูปภาพ / วิดีโอ :: ใส่ลิงค์รูปภาพ ใส่วิดีโอ
ไอคอน ::
ข้อความ ::
รหัส :
 
 
 


EMBEDED CODE
 
 
กรุณาล๊อกอินก่อน เพื่อแสดงความคิดเห็น

  กด Like Fanpage SiamZa.Com ติดตามข่าวสาร ได้ง่ายๆครับ